Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren veya bu bölgeden çıkacak olan eşya ve/veya taşıt araçları gümrük kuralları çerçevesinde bazı işlemlere tabi tutulurlar. Özellikle, eşyaların tabi tutulacağı işlemler tanımlanırken, bu işlemlerin tamamına “gümrükleme işlemleri” adı verilir. Esasen, gümrüklü gözetimi altında bulunan eşya, Gümrük Kanunu’nda belirlen “gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma” tabi tutulur. Bu işlemler; eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye konulması, imhası, yeniden ihracı veya gümrüğe terk edilmesidir. Gümrük işlemleri tanımı bu işlemleri kapsar. Eşyanın ihraç edilmesi, ithal edilmesi, dahilde veya hariçte işleme rejimine tabi tutulması, geçici ithal edilmesi, transiti, antrepoya alınması gibi gümrük işlemleri birbirinden farklı prosedürlere sahip işlemlerdir.  Gümrükleme hizmetlerini gümrük müşavirliği şirketleri sunar. Gümrükleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gümrük müşavirlerine vekaletname verdikten sonra, gümrük müşavirleri kendi adlarına hareket ederek kendilerine vekaletname veren kişi hesabına gümrük idarelerinde hareket ederler. Yaptıkları işler; gümrük beyannamesi verilmesi öncesinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti, eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimine göre vergi ve prosedür analizi, alınması gereken izin veya uygunluklar varsa bunların başvuru ve takibi (TAREKS Başvuruları gibi), elleçleme, küşat, danışmanlık,  gümrük beyannamesinin verilmesi, gerektiğinde eşyanın muayenesi, numune alınması, laboratuvar tahliline gönderilmesi için takip, eşyanın gümrük idaresinden teslim alınması, eşyanın yurtdışı edilmesi işlemlerinin tamamlanması gibi pek çok gümrük işlemi gerçekleştirirler.